Regulamin oferty Voucheru

Regulamin

sprzedaży Voucherów Podarunkowych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Voucherów Podarunkowych pod nazwą „Voucher”(dalej „Bon”).
 2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (dalej „Regulamin”), który dostępny jest on-line na stronie internetowej www.coolbeauty.pl.
 3. Sprzedaż jest organizowana przez STUDIO KOSMETYKI I WIZAŻU Cool Beauty Sp. K. z siedzibą w Katowice, ul. Gawronów 23/7, 40-527,wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Katowice pod numerem KRS 0000741796, NIP: 9542795199, REGON: 380895258 (dalej „Organizatorem”).
 4. Promocja obowiązuje od dnia 15.11.2018 roku do dnia 15.11.2019 roku.

 

II. DEFINICJE

 • Voucher Prezentowy – dokument wystawiony przez Organizatora, umożliwiający realizację określonych usług kosmetycznych w STUDIO KOSMETYKI I WIZAŻU Cool Beauty opisanym na stronie www.coolbeauty.pl., zwanego dalej „Salonem Kosmetycznym”, zgodnie z wcześniejszą rezerwacją terminu.
 • Nabywca–każda pełnoletnia osoba fizyczna dysponująca wystawionym przez Organizatora voucherem akceptująca postanowienia Regulaminu.
 • Realizacja Vouchera–wymiana przez osobę dysponującą Voucherem na oferowane przez Organizatora usługi kosmetyczne w Salonie kosmetycznym.

III. WARUNKI OGÓLNE

 1. Nabywca wraz z realizacją Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 2. Voucher może być realizowany wyłącznie w STUDIO KOSMETYKI I WIZAŻU Cool Beauty, w celu uzgodnienia wizyty niezbędny jest uprzedni kontakt telefoniczny – nr tel. 730 219 783.
 3. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę, a także na inne bony posiadające wartość pieniężną.
 4. Voucher może być wykorzystany jednorazowo, bez możliwości podziału.
 5. Każdy Voucher będzie miał swój kod weryfikacyjny.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 7. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 8. Istnieje możliwość wykonania zabiegu droższego niż wartość Vouchera, w takim przypadku osoba obdarowana dopłaca różnicę między wartością Vouchera a ceną wybranego zabiegu..
 9. Organizator ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, w przypadku gdy:
  – upłynął termin ważności Vouchera,
  – nie dokonano wcześniejszej rezerwacji usługi,
  – braku wolnych terminów wskazanych przez Nabywcę,
  – uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
 10. Voucher może być realizowany w ramach dostępności terminu po uprzednim kontakcie telefonicznym.
 11. Voucher łączy się tylko z innymi promocjami wskazanymi na stronie internetowej www.coolbeauty.pl.
 12. Voucher można kupić na określone kwoty, wartość oraz cena Vouchera zależy od wybranego wariantu.
 13. Vouchery można sumować.
 14. Voucher wykorzystany na mniejszą sumę nie podlega zwrotowi w postaci różnicy. Klient musi wykorzystać wartość różnicy na dodatkowe usługi podane przez Pracownika Cool Beauty podczas rezerwacji lub podczas wizyty.
 15. Każdy Voucher jest wystawiany na „Okaziciela”, więc osoba kupująca może go podarować komukolwiek w ramach prezentu.

IV. Ważność Vouchera

 • Voucher jest ważny w terminie określonym na Voucherze.
 • Data ważności Vouchera nie ulega przedłużeniu.

V.REKLAMACJE

 1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Voucherów.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 3. oznaczenie Kupującego,
 4. przedmiot reklamacji,
 5. okoliczności uzasadniające reklamację,
 6. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 7. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy i Usługodawcy, tj. studio.coolbeauty@gmail.com.
 8. Sprzedawca lub Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie  14 dni od doręczenia reklamacji Sprzedawcy lub Usługodawcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony w ten sam sposób, w jaki wysłał reklamację.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.coolbeauty.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie www.coolbeauty.pl.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o niej poprzez jej publikację na stronie internetowej www.coolbeauty.pl.
 4. Wszelkich informacji dodatkowych można się dowiadywać pod numerem telefonu +48730219783, na stronie www.coolbeauty.pl .
 5. Za wszystkie dane osobowe przekazane firmie
  Voucher Cart odpowiada Cool Beauty Sp. k. W firmie Cool Beauty Sp. k. obowiązuje Polityka prywatności, która określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 6. Jeśli Voucher Prezentowy zostanie wykorzystany, firma Cool Beauty Sp. k. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za taki Voucher, w wypadku jego zgubienia, kradzieży, dezaktywacji lub zniszczenia.

Vouchery Prezentowe Cool Beauty Sp. k. należy traktować tak jak gotówkę.

mokap1